Over AVc

De gezamenlijke aanpak van voertuigcriminaliteit is voortgekomen uit een - in eerste instantie informele - samenwerking tussen enkele direct betrokken publieke en private partijen. In 1995 bleek uit een onderzoek dat intensivering van de aanpak en het betrekken van meer partijen nodig was. Dit sloot aan op de wil van de betrokken partijen om te komen tot hechtere samenwerking en tot verhoging van de professionaliteit. Dit heeft geleid tot formalisering van de publiek private samenwerking binnen AVc. De werkzaamheden van AVc zijn in 1997 van start gegaan met een programmabureau.
De opzet van AVc als publiek private samenwerking is in feite simpel, er is:

 • een gezamenlijk doel: de bestrijding van de voertuigcriminaliteit,
 • een gezamenlijke aanpak: door middel van samenwerking tussen de betrokken partijen,
 • een overeengekomen werkwijze: programmatisch samenhangende projecten en activiteiten,
 • een gezamenlijke financiering: driejaarlijks overeengekomen bekostiging in gelijke delen.

De publiek-private samenwerking binnen AVc heeft onder andere geleid tot:

 • toegenomen enthousiasme en commitment van partijen om concrete maatregelen te treffen
 • toegenomen bereidheid tot samenwerking
 • activiteiten die zijn gefocust op concrete resultaten
 • het ontstaan van een centraal coördinatiepunt
 • het ontstaan en gebruik van overkoepelende expertise
 • beschikbaarheid van eenduidig cijfermateriaal
 • verbeterde voorlichting.