Connectiviteit en criminaliteit na 2016

Rapport “connectiviteit en criminaliteit”

In het najaar van 2016 is op initiatief van AVc een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkelingen met betrekking tot “connected” voertuigen en de relatie die daarbij kan worden gelegd met vormen van criminaliteit. De betreffende rapportage treft u hier aan. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:
• Met het toenemend aantal voertuigen dat “connected” is zal een moment komen waarop criminelen een “business case” zien voor criminele activiteiten. De vraag is dus niet óf maar wanneer en hoe deze zich gaan manifesteren.
• Hoewel het een vorm van cybercrime is, ontstaan er bij het manipuleren van voertuigen direct risico’s voor de fysieke veiligheid.
• Er wordt door organisaties in wisselende mate en vanuit diverse perspectieven aandacht aan dit thema gegeven. Er worden echter slechts beperkt visies, ideeën en informatie uitgewisseld.
• Van een gezamenlijke visie op de wijze waarop met dit risico moet worden omgegaan is dan ook nog geen sprake.
• Partijen dienen dan ook veel meer dan nu het geval is, het gesprek aan te gaan over dit thema.
• Deze gesprekken zouden moeten leiden tot een gezamenlijke visie op de wijze waarop ermee wordt omgegaan en de rolverdeling die daarbij wordt gehanteerd.
• Denk daarbij aan risicominimalisatie en een adequate “response” indien zich incidenten voordoen.

De komende periode zal onze stichting zich bezinnen op de wijze waarop met bovenstaande bevindingen zal worden omgegaan.

Deel deze pagina op: